Amazon Linux 2 2.0.20230926.0 release notes - Amazon Linux 2

Amazon Linux 2 2.0.20230926.0 release notes

Amazon Linux 2 was updated.

Major updates

Amazon Linux 2 includes the following update.

  • None.

Package updates

Amazon Linux 2 includes updates to the following packages.

elfutils-default-yama-scope-0.176-2.amzn2.0.2.noarch

elfutils-libelf-0.176-2.amzn2.0.2.aarch64

elfutils-libelf-0.176-2.amzn2.0.2.x86_64

elfutils-libelf-devel-0.176-2.amzn2.0.2.x86_64

elfutils-libs-0.176-2.amzn2.0.2.aarch64

elfutils-libs-0.176-2.amzn2.0.2.x86_64

kernel-5.10.192-183.736.amzn2.aarch64

kernel-5.10.192-183.736.amzn2.x86_64

kernel-tools-5.10.192-183.736.amzn2.aarch64

kernel-tools-5.10.192-183.736.amzn2.x86_64

libjpeg-turbo-2.0.90-2.amzn2.0.6.aarch64

libjpeg-turbo-2.0.90-2.amzn2.0.6.x86_64

libssh2-1.4.3-12.amzn2.2.6.aarch64

libssh2-1.4.3-12.amzn2.2.6.x86_64

libtiff-4.0.3-35.amzn2.0.14.aarch64

libtiff-4.0.3-35.amzn2.0.14.x86_64

microcode_ctl-2.1-47.amzn2.2.15.x86_64

open-vm-tools-12.3.0-1.amzn2.x86_64

shadow-utils-4.1.5.1-24.amzn2.0.3.aarch64

shadow-utils-4.1.5.1-24.amzn2.0.3.x86_64

system-release-2-15.amzn2.aarch64

system-release-2-15.amzn2.x86_64

elfutils-default-yama-scope-0.176-2.amzn2.0.2, elfutils-libelf-0.176-2.amzn2.0.2, elfutils-libelf-devel-0.176-2.amzn2.0.2, elfutils-libs-0.176-2.amzn2.0.2

CVE fixed:

libjpeg-turbo-2.0.90-2.amzn2.0.6

CVE fixed:

libssh2-1.4.3-12.amzn2.2.6

CVE fixed:

libtiff-4.0.3-35.amzn2.0.14

CVEs fixed:

open-vm-tools-12.3.0-1.amzn2

CVE fixed:

shadow-utils-4.1.5.1-24.amzn2.0.3

CVE fixed: