AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput KinesisFirehoseOutput