Establishing Enterprise Architecture on AWS
AWS Whitepaper

AWS Glossary

For the latest AWS terminology, see the AWS Glossary in the AWS General Reference.