ExecuteFileOptions

class aws_cdk.aws_ec2.ExecuteFileOptions(*, file_path, arguments=None)

Bases: object

__init__(*, file_path, arguments=None)

Options when executing a file.

Parameters
  • file_path (str) – The path to the file.

  • arguments (Optional[str]) – The arguments to be passed to the file. Default: No arguments are passed to the file.

Return type

None

Attributes

arguments

The arguments to be passed to the file.

default :default: No arguments are passed to the file.

Return type

Optional[str]

file_path

The path to the file.

Return type

str