MachineImageType

class aws_cdk.aws_ecs.MachineImageType(value)

Bases: enum.Enum

The machine image type.

Attributes

AMAZON_LINUX_2

Amazon ECS-optimized Amazon Linux 2 AMI.

BOTTLEROCKET

Bottlerocket AMI.