MachineImageType

class aws_cdk.aws_eks.MachineImageType(value)

Bases: enum.Enum

The machine image type.

Attributes

AMAZON_LINUX_2

Amazon EKS-optimized Linux AMI.

BOTTLEROCKET

Bottlerocket AMI.