AliasAttributes

class aws_cdk.aws_kms.AliasAttributes(*, alias_name, alias_target_key)

Bases: object

__init__(*, alias_name, alias_target_key)
Parameters
  • alias_name (str) –

  • alias_target_key (IKey) –

Attributes

alias_name
Return type

str

alias_target_key
Return type

IKey