AliasAttributes

class aws_cdk.aws_lambda.AliasAttributes(*, alias_name, alias_version)

Bases: object

Parameters
  • alias_name (str) –

  • alias_version (IVersion) –

Attributes

alias_name
Return type

str

alias_version
Return type

IVersion