AddressRecordTarget

class aws_cdk.aws_route53.AddressRecordTarget(values=None, alias_target=None)

Bases: aws_cdk.aws_route53.RecordTarget

deprecated :deprecated: Use RecordTarget

stability :stability: deprecated

__init__(values=None, alias_target=None)
Parameters
Return type

None

Attributes

alias_target
Return type

Optional[IAliasRecordTarget]

values
Return type

Optional[List[str]]

Static Methods

classmethod from_alias(alias_target)

Use an alias as target.

Parameters

alias_target (IAliasRecordTarget) –

Return type

RecordTarget

classmethod from_ip_addresses(*ip_addresses)

Use ip adresses as target.

Parameters

ip_addresses (str) –

Return type

RecordTarget

classmethod from_values(*values)

Use string values as target.

Parameters

values (str) –

Return type

RecordTarget