HostedZoneAttributes

class aws_cdk.aws_route53.HostedZoneAttributes(*, hosted_zone_id, zone_name)

Bases: object

__init__(*, hosted_zone_id, zone_name)

Reference to a hosted zone.

Parameters
  • hosted_zone_id (str) – Identifier of the hosted zone.

  • zone_name (str) – Name of the hosted zone.

Return type

None

Attributes

hosted_zone_id

Identifier of the hosted zone.

Return type

str

zone_name

Name of the hosted zone.

Return type

str