Migrating a SQL Server Database to Amazon Aurora MySQL