Failback to on-premises environment - AWS Elastic Disaster Recovery

Failback to on-premises environment