Step 3: Transfer Files to Amazon EFS Using AWS DataSync