StartBulkDeploymentResponse - AWS Greengrass

StartBulkDeploymentResponse

{ "BulkDeploymentId": "string", "BulkDeploymentArn": "string" }
StartBulkDeploymentResponse

type: object

BulkDeploymentId

The ID of the bulk deployment.

type: string

BulkDeploymentArn

The ARN of the bulk deployment.

type: string