StartBulkDeploymentResponse - AWS IoT Greengrass

You are viewing the documentation for AWS IoT Greengrass Version 1. AWS IoT Greengrass Version 2 is the latest major version of AWS IoT Greengrass. For more information about the AWS IoT Greengrass V2 API, see the AWS IoT Greengrass Version 2 API Reference.

StartBulkDeploymentResponse

{ "BulkDeploymentId": "string", "BulkDeploymentArn": "string" }
StartBulkDeploymentResponse

type: object

BulkDeploymentId

The ID of the bulk deployment.

type: string

BulkDeploymentArn

The ARN of the bulk deployment.

type: string