AWS IoT Analytics
AWS IoT Analytics Documentation (API Version 2017-11-27)