Amazon Redshift
データベース開発者ガイド (API バージョン 2012年12月1日)