AWS SDK for Ruby
開発者ガイド

Amazon SQS でのキューの削除

次の例では、us-west-2 リージョンの URL URL を持つ Amazon SQS キューを削除します。

require 'aws-sdk' sqs = Aws::SQS::Client.new(region: 'us-west-2') sqs.delete_queue(queue_url: URL)