Deploy a hybrid data lake on AWS with WANdisco Fusion, Amazon S3, and Amazon Athena