REPLICATE function - Amazon Redshift

REPLICATE function

Synonym for the REPEAT function.

See REPEAT function.