AWS SDK for .NET Documentation
WithMarkerRecordedEventAttributes Method (markerRecordedEventAttributes)
AmazonAmazon.SimpleWorkflow.ModelHistoryEventWithMarkerRecordedEventAttributes(MarkerRecordedEventAttributes) Did this page help you?   Yes   No    Tell us about it...
Sets the MarkerRecordedEventAttributes property
Declaration Syntax
C#
[ObsoleteAttribute("The With methods are obsolete and will be removed in version 2 of the AWS SDK for .NET. See http://aws.amazon.com/sdkfornet/#version2 for more information.")]
public HistoryEvent WithMarkerRecordedEventAttributes(
	MarkerRecordedEventAttributes markerRecordedEventAttributes
)
Parameters
markerRecordedEventAttributes (MarkerRecordedEventAttributes)
The value to set for the MarkerRecordedEventAttributes property
Return Value
this instance

Assembly: AWSSDK (Module: AWSSDK) Version: 1.5.60.0 (1.5.60.0)