AWS SDK for .NET Documentation
EnumerateFileSystemInfos Method
AmazonAmazon.S3.IOS3DirectoryInfoEnumerateFileSystemInfos()()()() Did this page help you?   Yes   No    Tell us about it...
Members
IconMemberDescription
EnumerateFileSystemInfos()()()()
Enumerate the files of this directory.

EnumerateFileSystemInfos(String)
Enumerate the files of this directory.

EnumerateFileSystemInfos(String, SearchOption)
Enumerate the files of this directory.

Assembly: AWSSDK (Module: AWSSDK) Version: 1.5.60.0 (1.5.60.0)