SAP HANA 的儲存組態 - SAP HANA on AWS

本文為英文版的機器翻譯版本,如內容有任何歧義或不一致之處,概以英文版為準。

SAP HANA 的儲存組態

若要獲取最新的存儲組態選項,請參SAP HANA on AWS