Amazon Athena Resource Type Reference - AWS CloudFormation

Amazon Athena Resource Type Reference

Resource Types