Amazon Athena resource type reference - AWS CloudFormation

Amazon Athena resource type reference

Resource types