AWS::Elasticsearch::Domain EncryptionAtRestOptions