DomainAttributes

class aws_cdk.aws_elasticsearch.DomainAttributes(*, domain_arn, domain_endpoint)

Bases: object

Reference to an Elasticsearch domain.

Parameters
  • domain_arn (str) – The ARN of the Elasticsearch domain.

  • domain_endpoint (str) – The domain endpoint of the Elasticsearch domain.

Attributes

domain_arn

The ARN of the Elasticsearch domain.

Return type

str

domain_endpoint

The domain endpoint of the Elasticsearch domain.

Return type

str