Amazon Redshift
データベース開発者ガイド (API バージョン 2012-12-01)