Athena 引擎版本參考 - Amazon Athena

Athena 引擎版本參考

本節列出 Athena 查詢引擎的各項異動。