Log Calls to Amazon API Gateway APIs with AWS CloudTrail