Amazon Athena
Amazon Athena Documentation (API Version 2017-05-18)