Sending AWS Elemental Live Output to AWS Elemental MediaStore