Publishing Amazon CloudWatch custom metrics for an environment