Skip to content

/AWS1/EC2SECURITYGROUPNAME

SecurityGroupName

Domain /AWS1/RT_STRING
Primitive Type STRG