Skip to content

/AWS1/IOTNEXTTOKEN

NextToken

Domain /AWS1/RT_STRING
Primitive Type STRG