Skip to content

/AWS1/ADSNEXTTOKEN

NextToken

Domain /AWS1/RT_STRING
Primitive Type STRG