Skip to content

/AWS1/EC2LOCALGWVIRTUALINTER00

LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId

Domain /AWS1/RT_STRING
Primitive Type STRG