Skip to content

/AWS1/IOTDELETEADDLMETTORETAIN

DeleteAdditionalMetricsToRetain

Domain /AWS1/RT_BOOLEAN
Primitive Type CHAR