Skip to content

/AWS1/IOTOPTIONALVERSION

OptionalVersion

Domain /AWS1/RT_LONG
Primitive Type DEC